Opšti uslovi putovanja

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i organizatora putovanja “Kosmopolit” d.o.o., Zenica i obavezuju ugovorne strane, osim odredbi koje su drugačije definisane pisanim ugovorom ili programom putovanja, te molimo da se sa sadržinom istih upoznate detaljno, sa posebnom pažnjom.

1. Prijave i uplate

Putnik se, za putovanje koje organizuje “Kosmopolit”, može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja “ Kosmopolit “ (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada agencija posrednik u programu, ( koji mora biti u potpunosti identičan sa programom organizatora, bez ikakvih izmjena ili dopuna) i potvrdi o putovanju, ne naznači svojstvo posrednika ili pak program izmjeni, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator.

Prijava postaje punovažna kada je potvrdjena od službe rezervacija, uz obavezno zaključenje pismenog ugovora (potvrde) o putovanju, koji može biti i u elektronskoj formi. Svojim potpisom na ugovoru – potvrdi o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i program putovanja, kao i uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio ugovora, te da se sa istima prethodno upoznao (kao i lica koja su naznačena u ugovoru), a zaključenjem ugovora i saglasio. Organizator je u obavezi da, prije zaključenja Ugovora, obavijesti putnika o svakoj promjeni podataka iz Programa, u pismenoj formi, ili natrajnom nosaču (trajnom medijumu) koji je lako dostupan putniku. Ako je putnik rezervisao putovanje putem sredstava komunikacije na daljinu, organizator je u obavezi o eventualnim promjenama obavijestiti ga, na način na koji je izvršena rezervacija, te putnik može u roku od 2 dana od prijema obavještenja, prihvatiti novu ponudu ili obavijestiti organizatora da istu ne prihvata i rezervaciju otkazuje.

Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti obaveznu akontaciju, u visini od 50% cijene aranžmana, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno programom putovanja, a ostatak do punog
iznosa ugovorene cijene, dospijeva za naplatu 21 dana prije početka putovanja, ukoliko programom putovanja nije odredjen drugačiji rok.

Ukoliko putnik, u roku predvidjenom ugovorom, programom putovanja, ili ovim opštim uslovima, ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao, u kom slučaju se primjenjuju odredbe tač. 10. ovih uslova.
Ugovor o putovanju proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na putnika koji je isti formalno zaključio i potpisao, već i prema ostalim korisnicima aranžmana naznačenim u ugovoru, tako da se uplata akontacije, otkaz i pravne posljedice istog, i dr.odnose na sve putnike. Ovo se posebno odnosina prethodno upoznavanje sa Programom i Opštim uslovima putovanja i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz ugovora.

2. Obaveze i prava organizatora putovanja

Organizator putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povjereno izvršavanje pojedinih usluga. Pored toga, organizator putovanja je u obavezi:

3. Prava i obaveze putnika

Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja ugovora o putovanju, detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora o putovanju, putnik ( u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu ) potvrdjuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru.
Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cijenu aranžmana pod uslovima i na način predvidjen ugovorom i programom putovanja.

Putnik je dužan da, na traženje organizatora, blagovremeno dostavi sve podatke i isprave potrebne za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje viza, prevoznih karata, rezervaciju za smještaj i sl.

Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove odredjene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se prolazi ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa.Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi aranžman ( uz uslov da to lice zadovoljava zahtjeve predvidjene za odredjeno putovanje) u kom slučaju je putnik u obavezi organizatoru putovanja nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom.

Putnik jamči za obaveze trećeg lica prema organizatoru, za slučaj zamjene. Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni ( kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.).

Prilikom odabira destinacije, a prije zaključenja ugovora, putnik je dužan da se informiše, preko sajta Ministarstva Vanjskih Poslova BiH (www.mvp.gov.ba) ili na drugi način, o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretnom slučaju, mogle biti relevantne, za izbor i realizaciju putovanja. Takođe molimo putnike da se prije izbora destinacije a prije odabira programa upoznaju sa važećim propisima,pravilima, običajima i zabranama na destinaciji ( način odjevanja, konzumiranje alkoholnih pića, zabrani pušenja…) Smatra se da je putnik, pristupivši zaključenju ugovora, upoznat sa relevantnim okolnostima, koje, ukoliko su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, ne mogu imati pravni značaj promjenjenih okolnosti, u smislu važećih gradjanskopravnih propisa.

Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

4. Cijena, sadržaj i trajanje aranžmana

Cijene su objavljene u programu putovanja, i važe poćev od dana objavljivanja programa. Za dan plaćanja računa se dan kada je putnik izvršio uplatu na blagajni KOSMOPOLIT-a, kod ovlaštenog posrednika,odnosno dan kada su sredstva prispjela na tekući račun organizatora kod poslovne banke. Ako su putnici uslugu plaćanja izvršili kod agencije posrednika, preporučujemo , radi vaše sigurnosti, provjerite da li su novčana sredstva blagovremeno
prispjela na račun organizatora putovanja, u finansijskoj sluzbi “KOSMOPOLIT” –a, na broj telefona 032/ 407-700.

Organizator može da predvidi da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu ( fakultativni izleti, ulaznice na lokalitetima i sl. ) putnik plaća direktno inostranoj agenciji – trećem licu, u inostranstvu. Cijene su utvrdjene na osnovu ugovora sa našim ino partnerima i NE MORAJU odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta – destinaciji, gdje putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni, ne može biti predmet reklamacije. Putnik je dužan cijenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cijene u ratama, već se u tom slučaju imaju primjeniti odredbe tač.12. ovih opštih uslova.

Cijena aranžmana, po pravilu (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja)obuhvata: usluge prevoza, hotelske, ugostiteljske usluge i troškove organizacije putovanja.

Cijena aranžmana, po pravilu, NE obuhvata, ako nešto drugo nije ugovoreno:

Sadržaj putovanja je cjelina usluga, opisanih i ponudjenih u programu putovanja, koje organizator pruža tokom putovanja, za koje je objavio jedinstvenu cijenu putovanja.

Sve vrste dodatnih usluga, specifičnog kvaliteta ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, drugi posebni uslovi i sl. ) koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, stranke su obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, prije putovanja, ukoliko je organizatoru mogućnosti da obezbijedi realizaciju takvih posebnih usluga. Posrednik nije ovlašten da u ime organizatora nudi,prodaje i garantuje posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pismene potvrde organizatora.

Ukoliko putnik zahtijeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, van programa, plaća je na licu mjesta predstavniku strane agencije – trećeg lica, u valuti zemlje u kojoj se nalazi, a organizator nije odgovoran za usluge koje pruži i naplati strana agencija, u inostranstvu, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predvidjene programom putovanja, niti obuhvaćene pismenim ugovorom o putovanju.

Fakultativni izleti nisu sastavni dio programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu ) po konačnom izboru samog putnika, tako da preporučujemo da sa posebnom pažnjom i oprezom odlučite za fakultativni program i izvršite, za Vas optimalan izbor, u svakoj konkretnoj situaciji.U odnosu na fakultativni program, “Kosmopolit” ne postupa kao organizator,niti kao posrednik,već samo kao pružalac informacija. Posebno skrećemo pažnju da, prema pravilima organizatora fakultativnog izleta (ino agencije) nepojavljivanje u zakazano vrijeme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava. U slučaju neiskorištenih usluga u hotelu, uslijed odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na povrat sredstava u tom dijelu.

Trajanje aranžmana odredjeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem sati između sata polaska i povratka. Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prijelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika. Kod avio aranžmana, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od
strane avio-kompanije, pa u slučaju pomjeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbjedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl. ) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju.

Po pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili pak ranim jutarnjim satima, pa ako je putniku obezbijeđen ugovoreni prvi ili posljednji obrok u vidu tzv.hladnog obroka u smještajnom objektu ili van istog ( npr. u avionu ) smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta prije objavljenog vremena polaska . Na osnovu napred navedenog, prvi i posljednji dan su predviđeni za putovanje (a kod nekih vidova prijevoza putovanje može trajati i više dana ) i NE podrazumjevaju određeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mjestu opredjeljenja – već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa eventualni prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primjera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim satima i slično.

5. Promjena cijene i pravo na otkaz zbog povećanja cijene

Cijena aranžmana određena je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predvidjenim slučajevima, kada organizator može zahtjevati povećanje cijene.

Organizator putovanja može zahtjevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, ili do promjene u tarifama prijevoznika koje utiču na cijenu putovanja, kao i u drugim slučajevima predvidjenim zakonom. O povećanju cijene, organizator je dužan izvjestiti putnika, pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cijene.

Za povećanje cijene do 10% nije potrebna posebna saglasnost putnika, a ukoliko povećanje ukupne ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od dva dana od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povrat onoga što je platio organizatoru putovanja, a u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otkaza. Ukoliko u naznačenom roku putnik pismeno ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.

Organizator je u svako doba ovlašten da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cijenu aranžmana – koje umanjenje djeluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za povrat eventualne razlike u cijeni. Putovanje u posljednjem trenutku, ili *last minute aranžman* znači da organizator, po nižoj cijeni može prodavati preostale turističke aranžmane,kao i odredjen broj ili pak vrstu turističkih ponuda u pretprodaji – *first minute* putovanja.

Posebno naglašavamo da organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cijena, kod kojih sam naziv hotela ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali organizator garantuje, u tom slučaju , za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela, mjesto smještaja, tip sobe i usluge u hotelu.

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponudjeni hoteli, apartmani, drugi objekti, kao i prijevozna sredstva u programima »Kosmopolita« opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje. U programu putovanja , navedena je važeća kategorizacija hotela, na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, pa eventualne naknadne promjene i odstupanja od zvanično utvrdjene kategorije hotela, za koje organizator nije znao, ne mogu biti od uticaja. Ishrana, komfor i kvalitet drugih usluga, determinisani su kategorijom i, prije svega, cijenom, a pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, s tim što su standardi smještaja i usluga različiti i nisu uporedivi na pojedinim destinacijama. Posebno upozoravamo na razliku u standardima i kriterijumima karakterističnim za vanevropske destinacije, u odnosu na opšteprihvaćena evropska obilježja, radi čega preporučujemo, u svakom slučaju, izbor više kategorije hotela.

Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumjevaju PROSJEČNE STANDARDE KVALITETA, uobičajene i specifične za odredjene destinacije i mjesta, te ukoliko izmedju stranaka nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristika i namjene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtjevane.

Opisi sadržani u ponudi organizatora se odnose isključivo na smještajne objekte sa pripadajućim pratećim sadržajima, a ne i na šire okruženje (primjera radi, okolne objekte, konfiguraciju terena, eventualnu buku, saobraćaj i sl. ). Pojedini, u programu navedeni sadržaji, ne moraju biti u funkciji, posebno, imajući u vidu kalendarski period boravka kao i druge parametre ( npr. otvoreni bazen u zimskom periodu ili zatvoreni bazen u ljetnom periodu…) a sve u skladu sa pravilima hotelijera. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su mjerodavni a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr.koji nisu obuhvaćeni datim Programom.

Očigledne greške, štamparske, računske i sl. ne mogu imati obavezujući karakter.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumjevaju njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način.

Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prijevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cijelosti.

Medjutim, predstavnik organizatora, pratilac ili vodič nije ovlašten donositi odluku o eventualnoj neophodnosti za medicinsku pomoć putniku, ili pak intervenciju policije i sl. već odluku o tome donosi isključivo putnik, po sopstvenom nahodjenju i potrebi, u svakom konkretnom slučaju.

7. Smještaj u sobe / apartmane

Raspored soba / apartmana odredjuje recepcija u mjestu boravka. Hoteli koji su u ponudi, mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smještajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik, uz pismenu saglasnost organizatora, nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnog položaja i odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu /apartman u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjenovniku, bez obzira na posebne zahtjeve samog putnika u odnosu na položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i sl. kao i na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smještajnog kapaciteta, i sl.

Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge /najam, noćenje sa doručkom, polupansion, puni pansion, all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior, korištenje klima uredjaja i dr. / samo prilikom rezervacije aranžmana.

Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izadje u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahtjeve u pogledu smještaja ( komfor, orijentacija sobe i sl. ) ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahtjeva, koji nisu pismeno ugovoreni. Kvalitet usluge, lokalni prijevoz raznovrsnost i kvantitet hrane odredjen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cijene, lokalnim običajima na odredjenoj destinaciji, bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija. Usluge all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior i dr. podrazumijevaju usluge po internim hotelskim pravilima ( pružaju se od trenutka ulaska u hotel, do trenutka napuštanja ) i ne moraju biti identične, ni u okviru iste kategorije, na istoj destinaciji.

Organizator putniku uručuje uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Doručak i večera, ukoliko drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumjevaju kontinentalni doručak, a večeru meni.

Sadržaji hotela, dati u opisu koji prati program putovanja, pobrojani su na osnovu zvaničnih službenih podataka. Princip funkcionisanja klima uredjaja razlikuje se u zavisnosti od destinacije, objekta i kalendarskog perioda u toku godine, i ne mora podrazumjevati neprekidan rad u toku 24 sata.

Trokrevetne i četvorokrevetne sobe (ili apartmani )su, čak i u hotelima više kategorije, po pravilu, na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim,odnosno dva pomoćna ležaja, koji su, po pravilu, drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, što, u većini slučajeva, u bitnom može pogoršati kvalitet smještaja. Na zahtjev putnika, organizator može, ( ukoliko hotel ima raspoloživih kapaciteta ) obezbjediti smještaj u trokrevetnoj sobi, ali putniku naprijed mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smještaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču naprijed navedenog ( veličine sobe, slobodnog prostora i sl. ) ne mogu biti osnovani.

Molimo da uzmete u obzir da je uvijek moguć nestanak struje ili vode kako u odabranom objektu, tako i na odabranoj destinaciji, uzrokovan razlozima van uticaja organizatora putovanja, pa i samog neposrednog izvršioca usluga.
U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrijavanje vode, što podrazumjeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u odredjenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta.

Po pravilu, voda iz vodovoda nije predvidjena za piće, ali se ista, bez obzira na eventualni drugačiji sastav, miris i ukus ili eventualni salinitet, smatra hemijski i bakteriološki ispravnom, za sve druge potrebe. Putnik preuzima obavezu poštovanja pravila ponašanja u odredjenom smještajnom objektu, koja se mogu odnositi na unos hrane i pića u sobe, uzdržavanje od uzimanja više hrane sa švedskog stola nego što je gostu potrebno, zabranu iznošenja hrane iz restorana, poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije odredjenog vremena, po pravilima koje odredjuje hotelijer, obavezu napuštanja sobe u odredjeno vrijeme,pravila u pogledu oblačenja i sl.

Vrijeme ulaska u sobu ili apartman i napuštanja sobe ne mora biti identično u svim objektima i isto odredjuje hotelijer ( po pravilu, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno, ulazak u sobe najranije poslije 16 h. a napuštanje sobe najkasnije do 9,00 h. posljednjeg dana.

Ukoliko su dvije ili više osoba rezervisale zajedno smještajnu jedinicu, u slučaju promjene broja korisnika u okviru ugovorene smještajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), ako ne postoji zamjena za otkazanu osobu, obavezna je korekcija strukture smještajne jedinice, i shodno
tome, i cijene aranžmana po važećem cjenovniku. U slučaju eventualne štete koju gost učini u smještajnoj jedinici ili objektu, dužan je da iznos nastale štete nadoknadi vlasniku objekta ili predstavniku lokalne agencije-ino partneru

8. Putne isprave i prijevoz

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose SE ISKLJUČIVO NA DRŽAVLJANE BOSNE I HERCEGOVINE te organizator putovanja NIJE dužan, niti ovlašten, upozoriti putnike – državljane drugih država na uslove ( vizne npr. ) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je isključiva obaveza putnika, stranog državljanina, da se o tome informiše kod nadležnog konzulata, te da, u skladu sa tim, potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, s obzirom na naprijed navedeno, radi se isključivo o propustu putnika – stranog državljanina, budući DA OBJAVLJENI USLOVI VAŽE SAMO ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE. Putnik je dužan da se sam stara o važnosti svojih putnih isprava, i u sumnji izvrši odgovarajuću provjeru kod nadležnih vlasti. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja. Službenik agencije (organizatora putovanja, ili pak subagenta-posrednika, kod koga se uplata vrši ) nije ovlašten da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

Putnik je u obavezi da, u roku predvidjenom programom putovanja, dostavi potrebne podatke i prezentira dokumenta za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatraće se da je odustao od putovanja. Organizator ne jamči dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za tačnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade, ili pak trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize.

Neuskladjenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika ( imena putnika i dr.) mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posljedice snosi sam putnik.

Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu, ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte, te putnik u cijelosti snosi posljedice gubitka istih. Avionske ili posebne prijevozne karte važe samo na dan naznaćeni na ispravi.

Neispravnost bilo kog putnog dokumenta i nemogućnost realizacije putovanja usljed zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji, je okolnost van domašaja organizatora putovanja, što molimo da imate u vidu. U tom slučaju, organizator ima primjeniti odredbe tač.10.opštih uslova.

Putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu, ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbijediti novu, i snositi sve eventualne štetne posljedice koje iz toga proisteknu.

Prijevoz putnika avionom regulisan je medjunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumjevaju prijevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomjeranja predvidjenog vremena polijetanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posljedice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbjednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl. već se primjenju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju.

Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno slijedeći uputstva i upozorenja koja neposredno prije leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posljedicu imati da putnik, propusti let, ne ukrca se na avion, pogriješi izlaz-gate, ili zakasni. Naprijed navedeno se odnosi i na druge vidove prijevoza i transfera.

Cijena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promjenama, a istu propisuje avio prijevoznik, s tim što je relevantna cijena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u cijeni u odnosu na onu koja je važila u vrijeme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja, te povlači primjenu tač.10 ovih opštih uslova.

Prijevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prijevoznik koga je organizator putovanja angažovao.
Po pravilu, sjedišta nisu numerisana, niti je utvrdjen način promjene sjedišta tokom putovanja, ukoliko nešto drugo programom putovanja nije regulisano. Stoga, organizator, odnosno prijevoznik, je ovlašten sam izvršiti ad hoc raspored u zavisnosti od konkretnih prilika.

Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomjernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja organizatora, što molimo da imate u vidu.

Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prijevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prijevoz ili u prisustvu policije udalji iz prijevoznog sredstva, a dalji prijevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prijevoznog sredstva do hotela, primjenjivaće se odredbe tač. 10. opštih uslova.

U prijevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prijevoznog sredstva.

Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neizbježnih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokalitata.
Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prijevoznom sredstvu.

Prijenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prijevoz će biti što je moguće bliže smještaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi
odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga.

Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak).
Agencija ima pravo da za prijevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prijevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mjesta. Niti jedna varijanta prijevoza ne podrazumjeva uključen besplatan obrok niti piće u toku putovanja, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno programom. Prijevoz putnika željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prijevoznim sredstvima obavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

9. Pravo organizatora putovanja na otkaz

Organizator putovanja, može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i uplate ne prima.

Ukoliko se putovanje sa ovih opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge. Organizator je ovlašten otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, u skladu sa odredbama programa putovanja, o čemu je dužan izvjestiti putnike blagovremeno, a najkasnije 5 dana prije predvidjenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza.

Ukoliko u programu putovanja nije nešto drugo navedeno, minimalan broj prijavljenih putnika za putovanje autobusom je 30 putnika, redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, a za putovanje na posebno ugovorenim čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta istih.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 sata prihvata ili odbija, u kom slučaju će stranke medjusobne odnose regulisati ugovorom. Organizator se oslobadja ispunjenja Ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovodjenje putovanja usljed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu, ukoliko je kriv, da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

10. Odustajanje putnika od putovanja

Putnik, u svako doba, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvjestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja u skladu sa zakonom,pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno i to:

Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti, niti izbjeći, a koje bi, da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da se ugovor ne zaključi:

iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja,usvojenika ili usvojioca, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu vježbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. O nastupanju naprijed navedenih okolnosti putnik mora pružiti valjane dokaze (umrlicu, dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja za slučaj privremene spriječenosti za rad, poziv za vojnu vježbu, otpusnu listu stacionarne ustanove i sl. ) i jedino pod tim uslovom može zahtjevati povrat uplaćenih sredstava, ako ista prelaze stvarne troškove organizatora.

Situacije kao što su, primjera radi, teroristički napadi, eksplozije, bolesti, zaraze, epidemija, zabrana putovanja, i sl. povodom kojih je zvanično proglašeno vanredno stanje, i to u administrativnoj oblasti gdje se nalazi odredišna destinacija, u vrijeme predvidjeno za putovanje, u dužem trajanju, mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz u smislu gore navedene odredbe.

Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu, ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. U slučaju odustanka jednog od putnika – korisnika aranžmana, postoji obaveza doplate, primjera radi, za jednokrevetnu sobu, dvokrevetni apartman umjesto trokrevetnog i i sl.a sve prema programu putovanja i objavljenom cjenovniku.

Promjena ( po želji putnika) ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize ili neblagovremeno dobijanje vize, i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja, u kom slučaju se primjenjuju odredbe tač. 10. ovih uslova.

Kod otkaza ugovora, organizator putniku ne vraća uplaćeni iznos na ime osiguanja i dobijanja viza.

11. Izmjena programa putovanja

Organizator putovanja ima pravo na izmjenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usljed izmjene programa padaju na teret organizatora. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, produženja ili skraćenja trajanja aranzmana kao i pravo promjene redoslijeda u programu, ukoliko dodje do promjene uslova ( red letenja, prinudna slijetanja, kvar prijevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbjednosna situacija u odredjenoj zemlji, štrajkova koji utiču na realizaciju programa, elementarne nepogode, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, promjena u viznom režimu, ili kakve druge vanredne okolnosti ), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade putniku.

Do naprijed navedene promjene može doći u toku relizacije putovanja i usljed specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period ( vjerski praznici i običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, organizator je dužan bez odlaganja izvjestiti putnika o promjeni, na način koji je u datom trenutku najcjelishodniji, s tim da je usmeno obavještenje relevantno u posebnim okolnostima, (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem).

Ukoliko sezapočeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo upotrebom objekata iste kategorije ili, na teret organizatora, upotrebom objekata više kategorije i u ugovorenom mjestu smeštaja, pa ukoliko je do izmjene u programu došlo iz razloga i na način koji su predvidjeni zakonom i ovim opštim uslovima, to ponudom drugog objekta u okviru zakonom predvidjenih ograničenja organizator je ispunio svoju obavezu, postupajući u skladu sa zakonom.

Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika, uz povrat razlike u cijeni srazmjerno kategoriji smještajnog objekta.

12. Prigovor i reklamacija putnika i rješavanje sporoba

Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili djelimično izvršene usluge te je dužan organizatoru putovanja uložiti pismenu, blagovremenu, obrazloženu reklamaciju sa priloženim dokazima, najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja.Za prigovore, pritužbe reklamacije, pomoć i hitne slučajeve putnik može kontaktirati organizatora na tel+ 38762330669 u radno vrijeme od 09.00h. do 19.00 h (radnim danima) ili na adresu Maršala Tita br 21, 72000 Zenica.

U Vašem je interesu da prigovor izjavite u roku kako bi organizator mogao isti detaljno razmotriti, s tim da ukazujemo da organizator nije u mogućnosti da valjano razmatra grupne reklamacije dostavljene bez urednog punomoćja za zastupanje, kao ni grupne reklamacije bez činjenično konkretizovanog prigovora u odnosu na svakog korisnika ponaosob. U interesu je putnika, zbog blagovremenog otklanjanja eventualnih propusta, da svoju reklamaciju uputi na licu mjesta ovlaštenom predstavniku organizatora putovanja ili drugom zaduženom licu, koja mora biti dokumentovana od strane ovlaštenog predstavnika organizatora putovanja ili drugog zaduženog lica, te ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, putnik o tome potpisuje odgovarajuću potvrdu, a u suprotnom,činjenica da je nastavio sa korištenjenjem ponudjenih usluga, smatra se da je sa datim rješenjem u potpunosti saglasan. Ukoliko uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu mjesta, putnik o tome, kao dokaz, potpisuje potvrdu zajedno sa predstavnikom organizatora.

Putnik ne može da zahtjeva srazmjerno sniženje cijene ukoliko nesavjesno i na propisani način propusti da ukaže organizatoru na odstupanje izmedju ugovorenih i pruženih usluga.

Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni ( kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.).

Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom organizatora putovanja, putnik ima pravo sniženje cijene u visini realne razlike izmedju ugovorenih i stvarno izvršenih usluga. Organizator je u obavezi odgovoriti na primljenu pismenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u roku od 15 dana od dana prijema iste odnosno u istom roku izvršiti povrat sredstava na ime sniženja cijene, za slučaj da je prigovor opravdan. Ukoliko prigovor nije uredan da bi se po njemu moglo postupati, organizator će dostaviti putniku dopis-odgovor sa pozivom da isti u ostavljenom roku uredi, pod prijetnjom posljedica propuštanja. U interesu obje ugovorene strane, prije svega sa razloga ekonomičnosti i cjelishodnosti je da putnik, do dobijanja odgovora povodom reklamacije, ne inicira druge zakonom predvidjene postupke, radi čega će se svaki zahtjev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima, prije isteka roka za rješavanje prigovora, smatrati preuranjenim, što se odnosi i na obavještavanje javnih medija o spornom odnosu.

Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene,odnosno djelimično izvršene usluge,što znači da ista ne može podrazumjevati i obuhvatiti iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene aranžmana.

Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumjeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, po bilo kom osnovu, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povrat razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

13. Prtljag

Prijevoz prtljaga do odredjene težine koju određuje prijevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika. Preporučuje se da se zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.

Prijevoz prtljaga avionom podrazumjeva dozvoljenu težinu prtljaga do 20 kg po osobi, Svaki višak težine, se naplaćuje naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila avio kompanije – avio prevoznika.

Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 1 komad prtljaga po osobi uobičajene veličine, ukupne težine do 20 kg. U slučaju prekoraćenja ukupne težine prtljaga, prijevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 5 KM po kilogramu. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag.Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima, unijetim u kabinu prijevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog prijevozniku, kao i o prtljagu unijetom u smještajni objekat, u kom slučaju je putnik dužan neprekidno imati pod kontrolom svoj prtljag, od trenutka ulaska do trenutka napuštanja hotela, posebno u holovima i zajedničkim prostorijama.

Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili poslije putovanja. Sva svoja prava po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prijevoznika, pružaoca usluge smještaja, ili pak osiguravača i dr. prema važećim medjunarodnim i domaćim posebnim
propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama.

14. Carinski i debizni propisi

Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako BiH, tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi – te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa- sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbijediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrijednostima i dragocjenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi, prilikom smještaja deponovati u sef ili na recepciju smještajnog objekta.

15. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije, načina prijevoza i sl. voditi računa o svom zdravstvenom stanju i zdr.stanju djece i lica koja sa njim putuju ( hronične bolesti, alergije, starosna dob, invaliditet, psihijatriske bolesti i drugo, pa usljed toga neophodnost specifične ishrane, smještaja, posebnih usluga i tretmana ) te pismeno ugovoriti posebne usluge, vezano za to, a u protivnom, organizator putovanja ne preuzima nikakve posebne obaveze, niti može snositi odgovornost za štetu po tom osnovu, niti bilo kakva reklamacija sa tim u vezi može biti osnovana.

Organizator putovanja ne može snositi odgovornost za slučaj prekida putovanja, uskraćivanja boravka putniku, ili drugih odstupanja od programa, i nemogućnosti realizacije istog, od strane nadležnih organa, usljed sprovodjenja mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti i sl. Sve naprijed navedeno se odnosi, naročito, i na izbor fakultativnih izleta bez obzira što isti nisu sastavni dio programa putovanja i što ih organizuje strana agencija – treće lice. Putovanja u neke zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili pribavljanje odredjenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome.

Preporučujemo uplatu police putnog osiguranja. Posebno upozoravamo, da odabirom vanevropskih destinacija (posebno afričkih i azijskih) putnik preuzima rizik od nastupanja zdravstvenih komplikacija i posljedica, koje mogu nastati usljed reakcije organizma na drugačiji sastav vode, hrane, vazduha i sl.

Ukoliko Vaš aranžman obuhvata osiguranje (što mora biti izričito navedeno u programu putovanja) na osiguranje se primjenjuju Uslovi osiguranja, te je neophodno da se sa istima detaljno upoznate, jer je u njima sadržan nivo usluga i uputstvo koje, kao korisnik osiguranja, morate slijediti radi ostvarivanja svojih prava.

16. Zaštita ličnih podataka putnika

Lični podaci putnika predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke
organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto i vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtjev nadležnih organa, u zakonom predvidjenom postupku, u skladu sa posebnim
propisima.

17. Osiguranje

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbijeđenja polica zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu i u BiH.

Preporučije se putniku da obezbijedi police za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize.

18. Informacije

Usmene informacije, i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

19. Popusti za djecu

Molimo da pažljivo proučite naše uslove koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja.

Ovi uslovi su determinisani od strane hotelijera, i iste treba tumačiti restriktivno (to znači ako popust ostvaruju, primjera radi, djeca do dvije godine, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dve godine u momentu početka putovanja i ništa preko toga).

20. Individualna putovanja na upit i pojedinačne usluge

Za individualne rezervacije na upit putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 30 KM.

Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponudjenu ili potvrdjenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti.

Organizator, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga, po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prijevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)

21. Upozorenje